Modify Record
Name :
Customer Supplier
Update Record
Party Code Party Name Address Phone Permenent Deposite Action
bm01 BALA RAUT 0   
bm02 NARU GHARAT 0   
bm03 DENIS DMELLO 0   
bm04 VIKAS MAHTRE 0   
bm05 RAJENDRA YADAV 0   
bm06 PARESH NAIK 0   
bm07 PRASHANT VAZE 0   
bm08 SANDIP GHARAT 0   
bm09 Sunil [bala]vartak 0   
bm10 RAKESH YADAV 0   
bm11 GRAGRY 0   
bm12 SANTOSH VARTAK 0   
bm13 KUNDAN PATIL 0   
bm14 RAJESH VARTAK 0   
bm15 JAGDISHSING RATHOD 0   
cm01 JOHN 0   
cm02 ASGARBHAI 0   
cm03 VINOD CHAUDHARY 0   
cm04 RAHUL NAIK 0   
cm05 PRAVIN 0   
cm06 KASHINATH NAIK [CM] 0   
cm07 MOHAN 0   
cm08 LUCAS 0   
cm09 PRASHANT VAZE .[CM] 0